Personudviklingstype 3

Du har to muligheder:

  • 1. Du kan læse og downloade resultatet af din PU type
  • 2. Du kan gå videre og få vores konsulenter til at sammensætte en Personlig Udviklings Plan (PUP), der passer til din udviklingstype.
    (kr. 499 + moms)

PU Type 3: Erfaringsudvikler

Udviklingsprofil: Kvalitetsbevidst og nysgerrig

Du bygger ny viden på de erfaringer, du har gjort dig igennem livet. Du tager udgangspunkt i forskellige oplevelser, når du vurderer nye områder for interesse og potentiale. Dit fokus er mere rettet mod de følelser, der typisk betegnes som negative frem for de følelser, der typisk betegnes som gode. Dette fokus vil i svære situationer distancere dig fra følelser og motivere dig i retning af det du kender og kan forstå.

Ressourcer:

PU Type 3 betvivler i perioder egne ressourcer til udvikling. Samtidig har de mange eksempler på at de har alle de ressourcer der skal til. Det er mere den konkrete situation der afgør om de nærer deres styrker eller skaber afstand til dem, og dermed afgør hvordan de oplever deres ressourcer. 

De humør robuste PU Type 3 vil se deres ressourcer moderat, mens de mere humør svingende, vil opleve store udsving i forhold til hvordan de oplever at have ressourcer til at klare hverdagen. Dilemmaet på dette niveau er at PU Type 3 ikke har værktøjer til selvledelse i forhold til at holde fokus på at de har alle de ressourcer der skal til – hver dag. PU Type 3 ved, når de er i kontakt med deres ressourcer, at de kan hjælpe sig selv og at der er andre der kan hjælpe dem. De ved at der findes flere forskellige metoder og veje til at blive stærkere og til at udvikle sig selv. De har med jævne mellemrum oplevelsen af at de selv kan blive, være eller gøre mere i verden og i deres liv end de reelt gør. 

Denne fornemmelse aktiverer deres tro på ressourcer, samtidig med at det er den, der skaber et savn eller en tristhed når de ikke er i kontakt med deres ressourcer.  

Hele temaet omkring ressourcer for en PU Type 3 person er at det drejer sig om at komme derhen, hvor du lever og agerer som en ressourcestærk person – hver eneste dag. Nogle gange vil en PU Type 3 person leve under konditioner enten på jobbet eller i parforholdet, der frarøver dem deres ressourcer. Hvis dette fortsætter over en længere periode, risikerer PU Type 3 personer at rykke ned til at blive en PU Type 2. Omvendt er det samme tilfældet, hvis jobbet eller parforholdet understøtter personens ressourcer optimalt. Her vil personen nærmest helt af sig selv udvikle sig til en PU Type 4. Afgørende er at PU Type 3 er styret af omstændigheder ‘udenfor’ dem selv og ikke af deres egen ‘indre’ oplevelse af deres egne ressourcer.

I hovedet:

PU Type 3 har en god balance imellem det at tænke, reflektere og forholde sig logisk til sig selv, andre og omverdenen, og det at føle og fornemme sig selv som person og menneske. På PU Type 3 niveau er det dog ofte det rationelle og det kendte, der tager kontrollen, pakket ind i en logisk evaluering af at ”det er nok det bedste”. Det er også logikken, der underbygger at en PU Type 3 godt ved, at de kan så meget mere end det de er i. 

For en PU Type 3 er det blot svært at finde det logiske argument for at det vil lykkes og at forstå, hvordan det vil være at udvikle sig med en højere selvindsigt, selvkontrol og dermed Emotionel Intelligens.

En PU Type 3 vil typisk agere inden for det som de kan forudsige hvor ender. Derfor kan deres tilgang til udvikling via coaching eller uddannelse risikere at give et begrænset resultat. Netop det resultat de allerede på forhånd har forventet eller besluttet sig for. Det forhindrer i så fald, at deres udvikling overrasker dem positivt, med helt nye ‘højder’. Der er samtidig en risiko for at den uddannelses- eller udviklingsvej der vælges, er for ‘bogligt orienteret’, baseret på ord, viden og tanker. Herved får PU Type 3 ikke stimuleret sin ‘sanse-tilgang’ til læring.  

Samtidig vil en PU Type 3 have oplevelser i bagagen, hvor noget har overrasket dem så positivt, at de ved at der er mere mellem himmel og jord. Hvis en PU Type 3 finder vejen til eller overbeviser sig selv om, at det at give mere plads til at gøre noget, hvor svaret ikke på forhånd er givet, vil dette markant styrke deres potentiale til personlig udvikling. 

Følelseskontakt:

PU Type 3 er balanceret i forhold til følelser. Det vil sige at de oplever en blanding af gode følelser og det der kaldes negative følelser. Altså de følelser der peger på at der er noget, der kan blive bedre for dem. Der vil også være PU Type 3, som qua deres oplevelser hidtil, har fundet den ubevidste løsning at fortrænge følelser og dermed vil de tale som om, at de føler både de gode og de negative følelser. Det vil dog vise sig at det er de negative følelser, de tydeligst kan mærke og de positive følelser kan italesættes, men reelt ikke mærkes. Her kan en PU Type 3 kompensere ved at italesætte de gode oplevelser uden reelt at mærke dem. Pointen er, at der opleves en positiv balance i deres liv imellem det gode og det der opleves svært.  

PU Type 3 har en forståelse for at der er personer, der kan mærke følelser mere end dem og som interesserer sig for, hvad der ligger i det. Nogle PU Type 3 personer opfatter det som en forskel i personlighed, mens dem der arbejder mere fokuseret med selvudvikling og målrettet ønsker at udvikle sig, forstår at det er et værktøj og/eller en kompetence der kan trænes og udvikles igennem livet. Det er ofte tilfældigheder der afgør om en PU Type 3 kommer til at træne balancen og kompetencerne i at mærke sig selv. Lykkes det, vil det ofte være en udviklingsrejse der resulterer i, at de bevæger sig op i PU Type niveauer igennem livet. Årsagen er at de hurtigt, for hvert niveau de stiger, vil konstatere hvor meget mere autenticitet, nærvær og forståelse de får i deres liv.

Kontrol:

Hos en PU Type 3 vil behovet for kontrol være mindre end ved en PU Type 1 og 2 og der vil være en større åbenhed for at udvikle sig personligt. En PU Type 3 vil ofte have gode oplevelser med at gå til grænsen og udfordre grænserne for sig selv. Den læring der skabes her motiverer og inspirerer en PU Type 3 til mere læring. PU Type 3 er stadig ikke nået dertil, hvor værdien af udvikling har givet dem så meget i deres liv at de naturligt vælger udvikling, for at vokse som mennesker. Derimod vil det oftest være for at håndtere bestemte situationer, enten i deres faglige relation eller i forhold til personlige udfordringer i livet.  

En PU Type 3 vil også igennem dialog med sit netværk få input fra forskellige personer og her vil en person, der har oplevet personlig udvikling som givende, inspirere en anden PU Type 3 til selv at starte sin personlige udvikling. Det vil være de mest skeptiske, der risikerer ikke at komme i gang eller at vente i mange år før de starter på deres personlige udvikling, hvis de nogensinde starter. Denne type har rigtig god gavn af at kende personer der minder om dem selv og som har taget et aktivt valg om at udvikle sig og har gjort det med succes.

Overbevises en PU Type 3 om værdien af personlig udvikling, så er det en type, der tager fuld kontrol over at gå i gang og dermed bliver det en realitet. I selve udviklingsrejsen vil en PU Type 3 have glæde af at lægge håndbremsen, give slip og bare opleve det der sker, så frit som muligt.

Fantasi:

En PU Type 3 oplever leg, fantasi og kreativitet som noget for børn og ”bestemte typer” voksne. En PU Type 3 vil lære meget nyt om sig selv, andre og om verden som helhed, ved at træne sig selv i at være mere legende og fantasifuld i processen. Derved kan de udvikle en dybere forståelse for den værdi, en mere ‘kreativ-tilgang’ bidrager med igennem deres udviklingsproces.  

For en PU Type 3 er det at forstå de mere kreative og legende mennesker, en måde at udvikle deres Model af Verden på, så de opnår en større selvindsigt fra Emotionel Intelligens og dermed et stærkt fundament til deres udvikling.

Bestil din udviklingsplan PUP

For at kunne bestille din Personlige Udviklings Plan (PUP) vil du på næste side skulle taste din Person Udviklings Type ind – så husk det er Type 3.